Sr.No. Photo Name Reg.No. DOB Qualification Experience Department Designation
1. Vd. Sanjay K Chopkar I-28246-A1 05/05/1971 BAMS MD 16 year Swasthavritta Principal
2. Vd. Sushil Yanpallewar I-26342-A1 30-07-1971 BAMS MD 18 year Sanskrit Samhita Sidhanta Prof & HOD
3. Vd. Sharad R Deshmukh I-10457-A1 28-09-1952 BAMS MD 38 year Kayachikitsa Prof
4. Vd. Vaishali H Wankhade I-23660-A1 13-03-1969 BAMS MD PhD 18 year Kayachikitsa Prof & HOD
5. Vd. Sandeep Jadhav I-32010-A1 02-02-1975 BAMS MD 10 year Streerog-Prasutitantra Asso. Prof. & HOD
6. Vd. Manjusha Kalmegh I-24856-A 22-06-1969 BAMS MD PhD 12 year Shalyatantra Asso. Prof. & HOD
7. Vd. Jyoti Dakhore I-32567-A1 28-03-1973 BAMS MD 12 year Shalakyatantra Asso. Prof. & HOD
8. Vd. Ramesh Waghmare I-19832-A1 05-08-1961 BAMS MD 18 year Rognidan Asso. Prof. & HOD
9. Vd. Pradnya Shinde I-29074-A1 10-06-1973 BAMS MD 8 year Sharirkriya Asso. Prof. & HOD
10. Vd. Krantikumar Amaley I-47683-A1 07-11-1981 BAMS MD 9 year Agadtantra Asso. Prof. & HOD
11. Vd. Atul Jain I-37896-A1 24-07-1976 BAMS MD 12 year Sharirrachana Asso. Prof. & HOD
12. Vd. Usha Bari I-49103 23-07-1965 BAMS MD 8 year Swasthavritta Asso. Prof.
13. Vd. Kalindi Sabnis I-22081 02-06-1967 BAMS MD 10 year Shalyatantra Asso. Prof.
14. Vd. Devendra Chaudhari I-27474-A1 04-01-1972 BAMS MD 18 year Shalakyatantra Asso Prof
15. Vd. Jyoti Kankal I-27505-A1 28-08-1971 BAMS MD 13 year Sharirrachana Asst. Prof.
16. Vd. Kiran Mayee I-19620-A1 23-06-1965 BAMS MD 24 year Kayachikitsa Asso. Prof.
17. Vd. Vishal Jadhav I-53027-A 05-10-1984 BAMS MD 5 year Rasashastra Asso. Prof.
18. Vd. Vilobh Bhartiya I-54032-A 12-06-1984 BAMS MD 4 year Sanskrit Samhita Sidhanta Asst. Prof.
19. Vd. Nilesh Ingle I-59256-A 06-02-1984 BAMS MD 3 year Kaumarbhritya Asst. Prof.
20. Vd. Shilpa Deshpande I-60266-A 01-07-1985 BAMS MD 2 year Panchakarma Asst. Prof.
21. Vd. Sukhad Choudhari I-54396-A 17-02-1982 BAMS MD 5 year Sanskrit Samhita Sidhanta Asst. Prof.
22. Vd. Pranita Shinde I-32163-A1 27-03-1975 BAMS MD 2 year Swasthavritta Asst. Prof.
23. Vd. Bhargav Tappe I-68416-A 06-01-1987 BAMS MD 1year Sharirkriya Asst. Prof.
24. Vd. Rita Nistane I-70890-A 11-07-1989 BAMS MD 4months Swasthavritta Asst. Prof.
25. Vd. Kiran Kalyankar I-60958-A 05-12-1984 BAMS MD 4 months Dravyagun Asst. Prof.
26. Vd. Vishal Nandurkar I-60691-A 26-01-1986 BAMS MD 2 year Rasashastra Asst. Prof.
27. Vd. Komal Gulkari I-70699-A 11-02-1988 BAMS MD 1 year Rognidan Asst. Prof.
28. Vd. Monali Mohite I-64759-A 20-11-1986 BAMS MS 1year Shalyatantra Asst. Prof.
29. Vd. Ravi Suryavanshi I63537-A 06-10-1985 BAMS MS 2 year Shalyatantra Asst. Prof.
30. Vd. Meenakshi Mendhe I-47782-A 13-08-1981 BAMS MD 8year Shalakyatantra Asst. Prof.
31. Vd. Sachin Bagade I-53598-A 20-09-1984 BAMS MS 1year Shalakyatantra Asst. Prof.
32. Vd. Subodh Kele I-64944-E 14-09-1984 BAMS MD 4 months Agadtantra Asst. Prof.
33. Vd. Pranali Barapatre I-70829-A 02-05-1988 BAMS MD 1year Kayachikitsa Asst. Prof.
34. Vd. Akash Changole I-59647-A 06-05-1985 BAMS MD 2 months Kayachikitsa Asst. Prof.
35. Mr. Sagar Kuthe NA 03-09-1982 MSc Stat 2 months Biostatacian Asst. Prof.
36. Mr. Sunil M Labade NA 19-01-1967 MA yoga 2 months Swasthavritta Asst. Prof.

Print